ინსპექტირების დაწყების თარიღები

სხვადასხვა კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირების დაწყების ეტაპები.