სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე ვალდებულია წარადგინოს

ინსპექტირების ჩასატარებლად სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე (მფლობელი) ვალდებულია წარადგინოს:

ა) სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობა;
ბ) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.